Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Beer shop s.r.o.
Ulica a číslo: Saratovská 5
Mesto a PSČ: Bratislava 841 02
Štát: SR
IČO: 48038989
DIČ DPH: SK 2120009298
www.morepiva.sk
info@morepiva.sk

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4021253785/7500
IBAN: SK9175000000004021253785

Kontaktná osoba:
Martin Varga | +421 903 796 968
Spoločnosť zapísaná:
Obchodný register okresného súdu Bratislava I vložka č. 102413/B

Orgán dozoru:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika | telefón: +421 2 32 31 32 14 | email: statny.dozor@pdp.gov.sk


Vyhlasujeme, že Vaše osobné údaje slúžia len pre obchodné a marketingové účely firmy Beer shop s.r.o. a nebudú poskytnuté iným subjektom tretích strán (okrem bodu 5) a ani inak zneužité.“


 l. Úvodné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Beer shop s.r.o. IČO 48038989 so sídlom Saratovská 5, Bratislava (ďalej len: “Prevádzkovateľ”).

1.2 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
1.3 Prevádzkovateľ nemenoval Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

1.4 Prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje v súlade s podmienkami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Il. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
2.1 Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje prostredníctvom www.morepiva.sk pri vyplnení
a) Registračného formulára a založení Profilu Klienta – ak ste sa registrovali,
b) Objednávkového formulára – ak ste si objednávali tovar,
c) Reklamácie – ak ste písomne reklamovali plnenie Zmluvy.

IIl. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
3.1 Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
a) plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
b) oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a Newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
c) Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
d) vybavovanie reklamácií podľa
e) l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR
f) vedenie účtovníctva podľa
g) l. 6 ods. 1 pism. c) GDPR

3.2 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je
3.2.1 vybavenie Objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom v zmysle VOP; Jedná sa o osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, súvisiacich s objednaním tovaru. Bez týchto údajov nebude možné uzavrieť zmluvu a zabezpečiť plnenie Objednávky z eshopu morepiva.sk. Z uvedeného dôvodu ste povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

a) Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism.b)
b) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky, tak tiež prostredníctvom elektronickej pošty všetko týkajúce sa nákupu z eshopu morepiva.sk
c) Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pri prebraní objednávky pri využití služieb Pivného Kuriéra.
d) Potvrdenie Objednávky, pri prebraní zásielky v kamennej predajni uvedenej ako odberné miesto
e) Evidencia zákazníckych Objednávok, pre riešenie prípadných Reklamácií.

3.2.2 evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov (Profilov zákazníkov) na stránke www.morepiva.sk ak ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas na spracovanie osobných údajov pre registrácii.

3.2.3 zasielanie obchodných oznámení a informácií v súlade s marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa, ak ste Prevádzkovateľovi na túto službu udelili súhlas. Súhlas je udeľovaný prevažne na zasielanie emailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonický kontakt alebo zasielanie adresnej pošty na uvedenú kontaktnú adresu.

3.2.3.1 Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Špecifikácia osobných údajov

4.1 ;
a) Registračné údaje: Meno, priezvisko, adresa, emailová adresa;
b) Fakturačné údaje: Meno, priezvisko, adresa
c) Údaje pre doručenie: meno, priezvisko príjemcu, adresa doručenia
d) Kontaktné údaje pre Potvrdenie Objednávky, komunikáciu so zákazníkom: telefónne číslo, email
e) Údaje o Objednávkach Kupujúceho – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných Reklamácií.

V. Doba uchovávania údajov
4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
a) po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov od registrácie, odoslania objednávky, resp. posledného prihlásenia, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)
5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby
a) podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizáciu platieb na základe Zmluvy,
b) zaisťujúci služby na prevádzkovanie e-shopu (morepiva.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
c) zaisťujúci marketingové služby

5.2 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

VI. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte:
a) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
c) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
d) právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
e) právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v kontaktných údajoch.

6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov aj v listinnej podobe.

7.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Vašim osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Ukladanie cookies
8.1 Prevádzkovateľ za účelom zefektívnenia poskytovaných služieb na internetovom portáli www.morepiva.sk používa cookies – krátke textové súbory, ktoré sú pri návšteve internetovej stránky Prevádzkovateľa umiestňované do Vášho prehliadača počítača, resp. iného zariadenia na ktorom si prezeráte internetovú stránku www.morepiva.sk.

8.2 Prevádzkovateľ Vás na www.morepiva.sk informuje o používaní cookies na internetovej stránke.

8.3 Používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies do prehliadača Vášho zariadenia.

8.4 Prevádzkovateľ Vás na www.morepiva.sk informuje o spôsobe ako zamedziť ukladaniu cookies do prehliadača Vášho zariadenia.

IX. Záverečné ustanovania

9.1 Odoslaním Registrácie a/alebo Objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

9.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený a s Podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

9.3 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli Prevádzkovateľovi.

9.4 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.