Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu:

Názov spoločnosti: Beer shop s.r.o.
Ulica a číslo: Saratovská 5
Mesto a PSČ: Bratislava 841 02
Štát: SR
IČO: 48038989

DIČ DPH: SK 2120009298

www.morepiva.sk

info@morepiva.sk

 

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4021253785/7500

IBAN: SK9175000000004021253785

Zodpovedná osoba a kontakt:

Martin Varga  | +421 903 796 968 | info@morepiva.sk

 

Spoločnosť zapísaná:

Obchodný register okresného súdu Bratislava I
vložka č. 102413/B

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07
Bratislava 27

kontakt:
02/58 272 172 |
ba@soi.sk

l. Úvodné ustanovenia

1.1       Tieto Všeobecné obchodné podmienky
(VOP) pre predaj tovaru vydáva spoločnosť Beer shop s.r.o. so
sídlom prevádzky Saratovská 5, 841 02 Bratislava – Dúbravka, IČO: 48 038 989,
DIČ: 2120009298 (ďalej len „Predávajúci“), pričom sa vzťahujú na predaj tovaru
objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.morepiva.sk
(ďalej len „eshop“).

1.2       Tovarom sa rozumejú predovšetkým
alkoholické nápoje a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého
konkrétneho tovaru je vždy uvedený na eshope
www.morepiva.sk.

1.3       Kupujúcim je každý návštevník
eshopu, ktorý prostredníctvom internetového portálu www.morepiva.sk
vytvoril Objednávku. Nákup prostredníctvom eshopu môže uskutočniť právnická
osoba pre vlastnú potrebu, ale aj na ďalší predaj, ako aj každá fyzická osoba
staršia ako 18 rokov (ďalej len „Kupujúci“), a to za predpokladu, že sa budú riadiť
týmito VOP. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým
prostredníctvom eshopu, e-mailov, ako aj telefonicky

1.4       Prednosť pred týmito VOP majú
zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť Dohodou zmluvných strán a
dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim
(ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými
ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť Dohodou zmluvných strán, majú
prednosť tieto VOP.

II. Registrácia do eshopu

2.1       Návštevník eshopu sa môže zaregistrovať
prostredníctvom Registračného formulára na www.morepiva.sk.

2.2       Prevádzkovateľ získava osobné údaje a ďalej
ich spracováva v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov Beer
Shop s.r.o..

 

III. Podmienky predaja – uskutočňovanie obchodu

3.1       Kupujúci si môže prostredníctvom eshopu objednať každý tovar, pri ktorom je
na stránke vyznačená jeho dostupnosť skladom
.

3.2       Samotné objednanie sa realizuje kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka pri produkte s uvedením počtu objednávaných
kusov tovaru. Kupujúci dokončí Objednávku prostredníctvom formulára uvedeného
na stránke eshopu, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné.
Následne odošle Objednávku Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Kupujúci
potvrdzuje, že ku dňu odoslania Objednávky dovŕšil vek 18 rokov.z

3.3       Kupujúci v rámci Objednávkového
formulára vypĺňa osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva v súlade
s Podmienkami ochrany osobných údajov Beer Shop s.r.o., ktoré sú potrebné
na vybavanie Objednávky.

3.4       Eshop je naviazaný na kamennú predajňu. Zákazník v tejto predajni má prednosť pred
Kupujúcim využívajúcim eshop. Položka v eshope označená „skladom“, môže byť vypredaná v okamihu objednania
zákazníkom eshopu. Objednávka Kupujúceho je teda iba Návrhom kúpnej zmluvy. Eshop
automaticky odošle na emailovú adresu uvedenú v objednávke rekapituláciu objednávky
ako informáciu, že Objednávka bola zaznamenaná – Potvrdenie prijatia objednávky. Samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu
Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho).
Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a
povinnosti.

3.5       Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito
obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

3.6       V prípade, že tovar objednaný Kupujúcim sa v okamihu riešenia Objednávky
nenachádza na sklade, ponúkne Predávajúci Kupujúcemu alternatívne riešenie v
podobe iného druhu piva a informáciu o tom, kedy bude na sklade objednaný
tovar. Kupujúci má právo sa rozhodnúť, či počká na svoj objednaný tovar, alebo
využije náhradnú ponuku. Ak Kupujúci odmietne alternatívny tovar a nie je
ochotný počkať na dodávku nového tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť
Objednávku, alebo jej časť pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

3.7       Ak Predávajúci neoznámi Kupujúcemu inak, Objednávky s osobným odberom sú spracovávané nasledovne:

a)    pri Objednávkach prijatých v pracovný deň bude tovar pripravený
najneskôr do 14 h nasledujúci pracovný deň,

b)    pri Objednávkach prijatých v deň pracovného pokoja
bude tovar pripravený najneskôr do 14 h najbližšieho nasledujúceho pracovného
dňa.

 

3.8       Ak Predávajúci neoznámi Kupujúcemu inak, Objednávky s doručením Pivným kuriérom sú spracovávané nasledujúci
pracovný deň a distribuované v zmysle rozvozového plánu uvedeného
v bode 6.2 týchto VOP.

3.9       Predávajúci si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodacie lehoty uvedené v
bodoch 3.7 a 3.8 týchto VOP s ohľadom na svoje skladové a prevádzkové možnosti,
pričom takúto zmenu oznámi Kupujúcemu. V prípade Objednávky viacerých kusov
tovaru môže byť tovar dodaný aj po častiach.

3.10    V prípade, ak Kupujúci neodoberie objednaný tovar ani do 7 pracovných dní
po termíne oznámenom v elektronickej pošte, ktorou mu Predávajúci potvrdí
doručenie Objednávky, uzavretá Kúpna zmluva (bod 3.4 týchto VOP) automaticky zanikne
a Predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať Objednávku Kupujúceho; nárok Predávajúceho
na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak by Predávajúci neoznámil Kupujúcemu
pri potvrdení doručenia Objednávky termín na odber tovaru, tak lehota 7
pracovných dní podľa predchádzajúcej vety začne plynúť odo dňa, kedy má byť
tovar pripravený k odberu podľa bodu 3.7 alebo bodu 3.8 týchto VOP.

3.11    V prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu Predávajúci riadne
doručuje prostredníctvom služby Pivného Kuriéra, tovar bude ponechaný u Predávajúceho
a Kupujúci ho bude môcť osobne odobrať z predajného miesta spoločnosti Beer
Shop s.r.o. – miesta určeného na stránke pre osobný odber tovaru. Ak však Kupujúci
neodoberie tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy Kupujúci neprevzal tovar
doručovaný prostredníctvom služby Pivného Kuriéra, uzavretá Kúpna zmluva
automaticky zanikne a Predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať Objednávku Kupujúceho;
nárok Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.12    V prípade pochybností o veku Kupujúceho je Kupujúci alkoholického nápoja
povinný preukázať Predávajúcemu alebo Kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že
dosiahol vek 18 rokov, inak je Predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru.
Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie alkoholického nápoja Kupujúcemu,
ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.

3.13    Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho
podnikania, zamestnania alebo povolania, má právo do 7 dní po dodaní tovaru
odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od
zmluvy však Kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ustanovení § 12 ods. 5 zák.
č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na
jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.

3.14    Ak by Predávajúci nemohol splniť zmluvu z dôvodu, že objednaný tovar nemôže
dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a to do 1.
nasledujúceho pracovného dňa, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na
náhradnom plnení.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1  Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu vo výške uvedenej v eshope. Všetky sumy sú v eshope www.morepiva.sk, uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej
republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke eshopu, pričom
všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania Objednávky.

4.2  Kúpna cena je splatná najneskôr pri
dodaní tovaru Kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie
tovaru Kupujúcemu. Ak Kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, Predávajúci je oprávnený
odstúpiť od Zmluvy.

4.3       Kupujúci môže platiť kúpnu cenu za
tovar niektorým z nasledovných spôsobov:

a)  
v hotovosti,
pri dodaní tovaru vlastnou službou Pivný Kuriér,

b)   v hotovosti alebo platobnou
kartou, v prípade osobného odberu.

4.4       Kúpna cena nezahŕňa náklady na
dodanie tovaru, ktoré znáša Kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia
sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Kupujúci je povinný
nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne
objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady.

4.5       Vlastnícke právo k tovaru prejde na Kupujúceho
úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

 

V. Reklamačné podmienky

5.1     Kupujúci je povinný prezrieť dodaný
tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru
vlastnou službou Pivný Kuriér zákazníkovi.

5.2       V prípade zistenia rozdielu v
množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá Predávajúci, je
Kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať Predávajúcemu tovar za účelom
posúdenia vady, alebo rozdielu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný
tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci
počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby Predávajúcemu písomne za
uvedený nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.

5.3       Reklamácie alebo Sťažnosti možno
zasielať na adresu sídla Prevádzkovateľa zapísanú v Obchodnom registri

5.4       Osobné údaje získané od Kupujúceho,
za účelom vybavenia Reklamácie sú spracovávané v súlade s Podmienkami
ochrany osobných údajov.

5.5       Predávajúci vybaví reklamáciu v
lehote 30 dní od uplatnenia kupujúcim.

5.6       V prípade vrátenia tovaru musí mať
tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený
originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť
nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena
chybného tovaru za tovar bezchybný.

5.7       V prípade oprávnenosti reklamácie Pedávajúci
podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne Kupujúcemu
zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky Kupujúceho z vád tovaru nemohli byť
uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. K
reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný
tovar.

5.8       Predávajúci nezodpovedá za žiadne
vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

5.9       V súlade so zákonom o podomovom
predaji a zásielkovom obchode, má Kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie
zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a
nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia
tovaru od Pivného Kuriéra. Čiastka zaplatená za tovar bude Kupujúcemu poukázaná
na účet Kupujúceho bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na
adresu Predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

 

VI.  Druhy
dopravy

6.1      
Osobný odber

Ak Kupujúci označí v objednávke druh
dopravy – osobný odber, objednaný tovar si môže vyzdvihnúť priamo v kamennej
predajni spoločnosti Beer shop, s.r.o. na Saratovskej 5 v Dúbravke po obdržaní e-mailu,
že objednaný tovar je reálne na sklade v predajni. Objednávky je možné
vyzdvihovať v prevádzkovej dobe predajne na Saratovskej ulici č. 5, mimo
túto dobu po dohode.

 

6.2      
Pivný kuriér

Tovar je doručovaný v rámci
Bratislavy vlastnou kuriérskou službou Pivný
kuriér.
Rozvoz sa uskutočňuje v čase uvedenom na stránke eshopu. Cena za
rozvoz sa stanovuje podľa vzdialenosti od skladu v Dúbravke. Platný cenník
dopravy je na stránke www.morepiva.sk. Kuriér nesmie
vydať tovar osobe mladšej ako 18 rokov. V sporných prípadoch je oprávnený
požiadať od neho doklad totožnosti. Pred doručením zásielky kuriér kontaktuje Kupujúceho
a dohodne si s ním termín dodávky.

 

VII. Lehoty spotreby

7.1      
Lehoty spotreby jednotlivých produktov sú uvedené na ich
obaloch.

 

VIII. Alternatívne
riešenie sporov

8.1 
Pokiaľ
spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorý predávajúci vybavil jeho
Reklamáciu alebo a sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má možnosť sa
obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

8.2 
Ak
Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má v zmysle §12 zákona č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

8.3 
Príslušným
subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky (http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov),
pričom Kupujúci-Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov
alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie
návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie
sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informácie o poplatkoch za návrh sú dostupné na internetových stránkach
konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 IX. Záverečné
ustanovenia

 

9.1 
Predávajúci
si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho
upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu
prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania Objednávky
Kupujúcim. Aktuálne znenie VOP sú dostupné na internetovej stránke
Predávajúceho.

9.2 
Odoslaním
Objednávky Kupujúci súhlasí so znením VOP v plnom rozsahu.

9.3 
VOP
sú k dispozícii k nahliadnutiu Kupujúcim na kamennej predajni
a zároveň sú zverejnené na internetovom portály www.morepiva.sk.

9.4 
Tieto
VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.05.2018.