fbpx

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Žrebovanie o 10% zľavu
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: BeerShop s.r.o.
  Sídlo: Saratovska 5, Bratislava 841 02
  IČO: 48 038 989
  DIČ: 2120009298
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 29.11.2020. do 5.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
  súťaže.
 3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť maloleté dieťa.
 4. Podmienky účasti v súťaži:
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže označil do komentára osobu
  ktorej by rád daroval pivný darček na Mikuláša a tým získa zľavu 10% na ďalší nákup. Žrebovanie sa
  uskutoční 6.12.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je 10% zľava na ďalší nákup.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Víťaz bude vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, čiže osoby ktoré komentovali pod
  príspevkom a uviedli osobu ktorej by darovali darček. Žrebovanie bude prebiehať na Facebook profile
  morepiva.sk označením osoby ktorú sme vyžrebovali.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našom Facebook profile morepiva.sk. Víťaz tiež
  bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať
  na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
  Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
  Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ
  nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry.

BeerShop nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol
upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote
stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného
poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na
výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

 1. Ochrana osobných údajov
  Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
  dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena a časti
  adresy v rámci súťaže na Facebooku kampane Na bicykli do obchodu, a to v podobe krstného mena a
  mesta trvalého pobytu výhercu, bez uvedenia presnej adresy výhercu. Tento súhlas môže byť
  kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci
  tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za
  účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v
  prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a
  účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
 2. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
  Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
  záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
  spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Bratislave, dňa 29.11.2020.

Options